Doktorské studium

Dvakrát ročně se k nám můžete hlásit do doktorského studia na program Environmentální studia. Doktorské studium přitom otevíráme nejen pro absolventy našich bakalářských a magisterských programů, ale také pro absolventy hlásící se z jiných fakult a oborů, například ze sociologie, filozofie, historie, žurnalistiky, psychologie, biologie, ekologie, ochrany a tvorby životního prostředí, geografie či zemědělských věd. Právě díky tomu vzniká na naší katedře široce mezioborové prostředí, ve kterém se společně učíme dívat na environmentální témata optikou různých vědeckých disciplín.

Doktorský studijní program Environmentální studia připravuje budoucí vědce a řídící pracovníky v oblasti environmentální problematiky v rámci humanitních a společenských věd. Studium by mělo vést k poznání a pochopení širších souvislostí environmentalistiky, především s ohledem na sociologické, filosofické, zejména etické, ekonomické, psychologické a historické aspekty.

Pro studenty od akademického roku 2019/2020 nabízí náš program tři základní zaměření, a to sociální a ekologickou ekonomii, proenvironmentální chování ze společenskovědní perspektivy a environmentální aspekty města a krajiny. Je možné se ale hlásit i s tématy z jiných oblastí, pokud jsou v souladu se zaměřením a možnostmi katedry.

V posledních letech byly naší katedře obhájeny například následující disertační práce:

Doporučená četba

Aktuální tituly z humanitní environmentalistiky

Zejména pro doktorandy, kteří neabsolvovali nižší stupně environmentalistiky.

Bauman, Z.: Globalizace: důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta, 1999.

Beck, U.: Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004.

D´Alisa, G., Demaria, F., Kallis, G. Degrowth: A Vocabulary for a New Era. New York: Routledge, 2015.

Diamond, J. M.: Kolaps: proč společnosti zanikají a přežívají. Praha: Academia, 2008.

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011.

Gibson-Graham, J. K., Cameron, J., Healy, S.: Take back the economy: an ethical guide for transforming our communities. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013.

Harari, Y. N.: Sapiens. Od zvířete k božskému jedinci. Praha: LEDA, 2013.

Chardin, P. T.: Místo člověka v přírodě: výbor studií. Praha: Svoboda, 1993.

Johanisová, N.: Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

Kallis, G.: Na obranu nerůstu. Praha: Neklid 2022.

Keller, J.: Sociologie a ekologie. Praha: Slon, 1997.

Kohák, E.: Zelená svatozář. Praha: Slon, 1998.

Komárek, S.: Příroda a kultura: svět jevů a svět interpretací, aneb Jak je to doopravdy. Praha: Vesmír, 2000.

Librová, H., Pelikán, V., Galčanová, L., Kala, L.: Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti. Brno: MUNIPress, 2016.

Librová, H.: Pestří a zelení. Brno: Veronica, Duha, 1994.

Librová, H.: Vlažní a váhaví. Brno: Doplněk, 2003.

Lipovetsky, G.: Soumrak povinnosti. Prostor, Praha 1999, s. 11-64 a dále jedna kapitola podle vlastního výběru.

Lomborg, B.: Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa? Praha: Dokořán, Liberární institut. 2006.

Lovelock, J.: Gaia vrací úder: proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo, Praha: Academia, 2008.

Margulisová, L.: Symbiotická planeta. Nový pohled na evoluci. Praha: Academia, 2004.

Mills, C. W.: Sociologická imaginace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002.

Moldan, B.: Podmaněná planeta. Praha: Karolinum, 2009.

Pepper, D.: Modern Environmentalism. London: Routledge, 1996.

Ridley, M.: Původ ctnosti: O evolučních základech nesobeckého jednání člověka. Praha: Portál, 2000.

Ruddiman, W. F.: Earth´s Climate: Past and Future. New York: W. H. Freeman and Co. 2018 (2nd ed.) nebo lépe 2013 (Third edition)

Seed, J. a další: Myslet jako hora. Abies Publishers, Prešov 1993.

Schumacher, E.F: Malé je milé aneb jak by vypadala ekonomie, které by záleželo na lidech. Praha: Kořeny, 2021

Smil, V.: Jak svět doopravdy funguje. Praha: Kniha Zlin 2023

Stibral, K.: Estetika přírody. K historii estetického ocenění krajiny. Ć. Kostelec: P. Mervart 2019

Storch, D., Mihulka, S.: Ekologie. Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1997.

Tiberius, V.: Moral Psychology: A Contemporary Introduction. Routledge, 2014.

Winter, D., Koger, S.: Psychologie environmentálních problémů. Praha: Portál, 2009.

Znoj, M. a kol.: Vztah člověka a přírody v podání novověké filozofie. In: Filosofický časopis 1991, č. 6.

Zrzavý, J., Burda, H. Storch, D., Begall, S., Mihulka, S.: Jak se dělá evoluce: labyrintem evoluční biologie. Praha: Dokořán, 2017.

Seznamte se s obsahem a strukturou zahraničních časopisů, které jsou umístěny ve studovně knihovny FSS: The Ecologist, Environmental Ethics, Environmental Politics, Environmental Values, Resurgence, Vesmír. Vyberte a přečtěte pro Vás zajímavé tři texty.

Aktualizováno v únoru 2019.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info