Magisterské studium

Více než 16 let představují magisterská Environmentální studia unikátní program, kde se setkávají absolventi nejrůznějších bakalářských programů – společenských i přírodovědných, ekonomických i právních, uměleckých i technických. Vzniká tak pestrá společnost, ve které studenti společně s akademiky mnoha disciplín a profesionály z praxe překračují hranice jednotlivých oborů a rozšiřují a prohlubují svůj pohled na vazbu člověka a jeho prostředí. Environmentální studia vás díky tomu připraví na práci vedoucích pracovníků a odborníků/analytiků v širokém spektru profesí spojených s přírodou, krajinou a životním prostředím.

Studijní praxe v rozsahu 100 hodin jsou důležitým krokem k budoucí profesi. Více než 35 volitelných kurzů (vzájemně volně kombinovatelných) a 4 studijní zaměření vám jako našim studentům dávají možnost zvolit si svůj profesní směr:

Společenskovědní reflexe environmentálních problémů

Společenskovědní reflexe environmentálních problémů se zabývá vazbami mezi člověkem a přírodou na kolektivní i individuální úrovni. Studenti získávají vhled do vybraných sociologických, psychologických, filozofických a etických teorií, osvojují si metody vědecké práce v terénu a mají také možnost věnovat se tvorbě odborných textů.

Občanská sféra a politika

Občanská sféra a politika je zaměření určené těm, kdo chtějí svoje profesní uplatnění spojit s aktivním občanstvím ať již v rámci veřejné správy, neziskových nevládních organizací nebo politické aktivity.

Město, venkov, krajina

Město, venkov, krajina se zaměřuje na environmentální souvislosti proměn fyzického prostředí (přírodního i umělého) a na jejich společenskovědní reflexi. Pro toto zaměření jsou charakteristické terénní exkurze.

Ekologická ekonomie

Ekologická ekonomie je určena studentům, kteří se zajímají o ekonomické souvislosti ekologické krize, o kritiku ekonomického středního proudu a o hledání alternativ v oblasti ekonomické teorie, veřejných politik i (eko–sociální) podnikatelské praxe.

 

A co nabízí magisterské studium těm, kteří na naší katedře absolvovali bakalářská Environmentální studia?

Úplně nové perspektivy v environmentálních studiích (hospodaření v krajině, estetika, environmentální sociologie, ekopsychologie, politika, komunikace s veřejností ad.) a zároveň hlubší vhled do oborů, které se objevily v bakalářském studiu (etika, ekologická ekonomie, historie, metodologie ad.).

Čtyři zaměření, z nichž tři významně rozvíjí zaměření bakalářského studia jedno nabízí studium další oblasti environmentálních studií (Město, venkov, krajina).

Řadu kurzů se zahraničními vyučujícími, např. s Christosem Zografosem (Universitat Autònoma de Barcelona), Janem Haverkampem (Greenpeace International, Zhaba facilitators collective), Dominikou Dzwonkowskou (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw), Danem Keechem (University of Gloucestershire) a Timem Crabtreem (Schumacher College).

Větší prostor pro diskusi díky menšímu počtu studentů v kurzech, zkoušení nových věcí, spolupráci ve skupinách či zpětnou vazbu k vlastní práci.

Užší kontakt s vyučujícími, větší rozvoj vědecko–výzkumných dovedností (Kvalitativní nebo Kvantitativní metodologie podle výběru, nepovinný kurz Tvorba vědeckého textu) a možnost spolupráce na výzkumných projektech katedry.

Příprava na profese spojené s přírodou, krajinou a životním prostředím, zejména na pozice předpokládající širší rozhled v environmentální oblasti a hlubší povědomí o přírodních, společenských, ekonomických, historických, politických a etických souvislostech environmentálních otázek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info