Lidé na katedře

vyučující

Vzděláním estetik a historik přírodních věd, který se zabývá vzájemnými vztahy kultury a přírody, především historií estetického a uměleckého postoje ke krajině v novověku, vztahem výtvarného umění a přírodních věd a též dějinami ochrany přírody a environmentálního myšlení. Je autorem publikací Darwin a estetika (2006), O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou (2011), Estetika přírody. K historii estetického ocenění přírody (2019) a dalších. Předseda oborové rady oboru.

Konzultace v jarním semestru 2024: úterý 17:45-18:45 

Environmentální etik, filosof a gestalt terapeut se zaměřením na environmentální žal, laureát Ceny Josefa Vavrouška v kategorii vědecko-výzkumné (disertační) práce. Na naší katedře působí od roku 2004, od roku 2012 do roku 2019 byl vedoucím katedry. V letech 2019 až 2021 působil jako proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Je odborným garantem projektu sdíleného bydlení mladých dospělých z dětských domovů a studentů brněnských vysokých škol Symbios. Je autorem knižních monografií: Environmentální etika, Analýza hlubinné ekologie, Zelený extremismus a Ciencias sagradas.

Konzultace: 

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

Zabývá se teorií, metodikou a hodnocením programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Je autorem několika monografií a řady dílčích výzkumných studií. Spolupracoval na vymezení cílů a výstupů environmentální výchovy a akčním plánu vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Ve spolupráci se středisky ekologické výchovy zkoumá vzdělávací programy a ověřuje efektivitu nových metodických postupů. V březnu 2022 spolupracoval na organizaci Světového kongresu environmentální výchovy v Praze.

Konzultační hodiny v jarním semestru 2024: liché středy 15:00-16:00

prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

Emeritní profesorka, zakladatelka oboru

Emeritní profesorka. Stála u zrodu českého environmentálního hnutí. Založila obor Environmentální studia a v roce 1999 Katedru environmentálních studií. Je laureátkou řady významných ocenění – Chartou 77 udělované Ceny Josefa Vavrouška, ceny ministra životního prostředí, ceny Ministerstva školství, Ceny města Brna i Ceny rektora MU, Státní Ceny T.G. Masaryka, udělené v roce 2023 prezidentem ČR. Zabývá se souvislostmi mezi způsobem života a ekologickými problémy, její výzkumy se týkají ekologicky příznivých variant životního způsobu. Kromě publikací v domácích i zahraničních vědeckých časopisech vydala knižní monografie: Sociální potřeba a hodnota krajiny (1987), Láska ke krajině? (1988). Proslavila se především dlouhotrvajícím výzkumem rodin žijících dobrovolně skromným způsobem, který zúročila v trilogii Pestří a zelení - kapitoly o dobrovolné skromnosti (1994), Vlažní a váhaví - kapitoly o ekologickém luxusu (2003) a Věrní a rozumní - kapitoly o ekologické zpozdilosti (2017). 

Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

Odborný asistent

Zabývá se především dějinami environmentálně šetrných směrů v urbanismu a územním plánování. Ve výuce se věnuje tématům: architektura – město – krajina. Pracovní zkušenost ze soukromé firmy, kde několik let spolupracoval na tvorbě rozvojových studií a územních plánů, se snaží propojit s historickým a environmentálním pohledem. K jeho odborným zájmům patří také dějiny a teorie architektury 20. a 21. století a environmentální dějiny. Je autorem publikace Organická modernita. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918-1968) (2015).

Konzultační hodiny v jarním semestru 2024: středa 15:30 - 17:00 

Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Odborná asistentka

Odborná asistentka, vystudovala biologii v Českých Budějovicích (Bc.) a humanitní environmentalistiku (Mgr. a PhD.) v Brně. Během studií získala zkušenosti s fungováním komunitních etických finančních institucí ve Velké Británii a s pojetím ekologické ekonomie, politické ekologie a s činností skupiny Research and Degrowth v Barceloně. Dlouhodobě se zajímá o alternativní ekonomické praktiky, téma místní produkce a spotřeby a koncept udržitelného nerůstu. Nedávno dokončila výzkum týkající se fungování sociálních podniků v ČR, aktuálně se věnuje zejména vnášení tématu nerůstu do českého prostědí. Spolupracuje také s organizacemi Trast pro ekonomiku a společnost, NaZemi a Re:set - Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci.

Konzultace v jarním semestru 2024: po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.

Odborná asistentka, socioložka

Věnuje se environmentální sociologii a gerontologii, na katedře vyučuje také kurzy zaměřené na metodologii sociálních věd. Zajímá ji sociologie prostoru, bydlení a domova (např. téma suburbanizace nebo jednočlenných domácností), environmentální gerontologie (vztah stárnutí a prostředí, dopady klimatické změny na lidi vyššího věku), nebo proměny životního způsobu v mezigenerační perspektivě – spolupracovala s prof. Hanou Librovou na výzkumu „pestrých“ a jejich dětí. V současnosti se v rámci projektu GAČR věnuje především tomu, jak lidé vyššího věku interpretují dopady klimatické změny a environmetální krize. Je (spolu)autorkou řady odborných publikací a členkou odborných společností (ČSS, ESA, ČSO).

Konzultační hodiny v jarním semestru 2024: úterý 9:00-10:00

Vystudovala biologii na UK, její PhD práce na FSS na MU se zaměřila na (eko) sociální podnikání. Zabývá se ekonomickými kořeny ekologické krize, kritikou skrytých ekonomických předpokladů a alternativami vůči střednímu ekonomickému proudu. K jejím hlavním zájmům patří tzv. ekonomické alternativy resp. eko-sociální podnikání, v letech 2014–2016 vedla na toto téma výzkumný projekt GAČR (http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz). Je autorkou knížek Living in the Cracks (2005), Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem (2008), Ekonomičtí disidenti (2014) a Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly (2015). Je spoluzakladatelkou Trastu pro ekonomiku a společnost, členkou Community Economies institute a  redakční rady časopisu Sedmá generace.

Konzultace: 

Christian Kimmich, Ph.D., M.Sc.

Odborný pracovník ve výzkumu, vyučující

Odborný pracovník ve výzkumu a vyučující. Věnuje se problematice využívání přírody pro ekonomické účely; otázkám správy a společného vlastnictví přírodních zdrojů, zejména pak družstevním vlastnictvím. Kromě toho se zabývá udržitelností infrastruktury přírodních zdrojů a tématem technologických inovací a jejich rolí ve využívání přírody. Christian Kimmich absolvoval PhD. studium na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde předtím vystudoval zemědělské vědy a ekonomii. V minulosti byl mj. hostujícím vědcem na Indiana University (Ostrom Workshop v oblasti politické teorie a analýzy) a v Leibnizově institutu pro zemědělské inženýrství a biohospodářství v Postupimi. Pracoval jako výzkumný pracovník ve Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research. Nyní působí také ve Vídni na Institut für Höhere Studien. Je známý svými publikacemi o situačně-relačních sítích.

Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem - kimmich@fss.muni.cz

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

Odborný asistent

Odborný asistent, sociální a environmentální psycholog. Zabývá se tím, co lidem v současnosti pomáhá a brání chránit životní prostředí, proč je z hlediska psychologie důležitý kontakt s přírodou, co je charakteristické pro české veřejné mínění v environmentální oblasti a jak komunikovat s různými cílovými skupinami o „zelených“ tématech. Je autorem knihy Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí (2014) a spoluautorem publikace Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí (2018). Spolupracuje s neziskovými organizacemi a veřejnými institucemi. Společně se svým týmem založil Institut 2050, který se věnuje empirickému výzkumu veřejného mínění a přípravě komunikačních aktivit pro oslovení různých segmentů české veřejností.

Konzultace: po předchozí domluvě emailem

Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

Odborný asistent

Environmentální antropolog zabývající se ekologicky příznivým životním způsobem, percepcí environmentálních problémů nebo médii. Absolvent environmentálních studií na FSS MU; v disertačním spise zkoumal vazby mezi Romy a přírodou. V poslední době se podílel na longitudinálním výzkumu ekologicky příznivého způsobu života takzvaných „pestrých“ a na výzkumech týkajících se environmentálních souvislostí restitučního procesu či percepce sucha a klimatických změn. Akademickou práci koření popularizací ve společensko-ekologickém časopise Sedmá generace.

Konzultační hodiny v jarním semestru 2024: středa 12:00-13:00

Mgr. Péter Szabó, Ph.D. M.A.

Odborný asistent

Odborný asistent, zabývá se environmentální historií a historickou ekologií. Vzděláním historik, pracuje též na Botanickém ústavu AV ČR. V letech 2012–2016 vedl interdisciplinární grant LONGWOOD financovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC), který zkoumal historii moravských lesů v posledních 8 000 letech. Je autorem mnoha odborných publikací a působí také v redakční radě časopisů Environment and History a Global Environment.

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě e-mailem

Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Odborný asistent

Krajinný ekolog, zemědělský inženýr a občasný insitní básník; věnuje se problematice udržitelného hospodaření v krajině a sociálním aspektům ekologického zemědělství a produkce potravin. O těchto tématech rovněž publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku, spolupracuje s Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa v LisabonuPoradce pro studium a oborový koordinátor pro studijní a pracovní pobyty Erasmus+.

Konzultační hodiny v jarním semestru 2024: úterý 15:00-17:00

Mgr. Tomáš Chabada, Ph.D.

odborný vědecký pracovník a vyučující

Odborný vědecký pracovník a vyučující, environmentální sociolog, absolvent doktorského programu Environmentální studia a magisterského programu Sociologie na FSS MU. Zabývá se environmentálními postoji, chováním veřejnosti a bariérami adaptace lesního hospodaření na změnu klimatu. V disertační práci analyzoval klimatické postoje české společnosti. Je spoluautorem publikace Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí (2018). Dlouhodobě se věnuje projektům aplikovaného výzkumu, ve kterých spolupracuje s neziskovými organizacemi a veřejnými institucemi. Na katedře vyučuje kurzy o globálních environmentálních problémech a environmentálních kauzách v ČR. 

Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem (tomaschabada@mail.muni.cz)

Vystudoval informatiku a sociální a kulturní ekologii, v doktorském studiu se zaměřoval na koncepty přírody v současném environmentalismu a obecněji i v historii západní civilizace. Konkrétněji se zabývá například konceptem divočiny, antropocénem a motivem tzv. "konce přírody". V minulosti se také dotkl ekofenomenologie, ekopsychologie a filosofie vědy, které zůstávají jeho odborným zájmem. Na katedře vedl mezinárodní projekt DeepEn zaměřený na rozvíjení prožitkových vzdělávacích metod pro univerzitní vzdělávání vycházejících ze široké tradice hlubinné ekologie. Také vyučuje kurzy Základní texty environmentalistiky a Globální environmentální problémy.

nahoru

administrativa a projekty

Bc. Petra Burišková

asistentka katedry

Má na starosti zejména katederní záležitosti, jako je příprava smluv a personální agenda, výplata stipendií, rozvrhová agenda, správa majetku apod. Snaží se, aby vše na katedře fungovalo, jak má. Dříve působila jako asistentka na Lékařské fakultě MU. Na Filozofické fakultě vystudovala obor Novořecký jazyk a literatura a v rámci studia absolvovala několik měsíčních studijních pobytů v Řecku.

Mgr. Kristína Markechová

projektová manažerka

Působí jako projektová manažerka a věnuje se zejména projektům TAČR a GAČR. Absolvovala mezinárodní vztahy a evropská studia na FSS MU. Během studia se věnovala problematice bezpečnosti a EU a stážovala například v Centru pro bezpečnostní analýzu a prevenci a v Informačním středisku Europe Direct Brno.

Mgr. Kateřina Müllerová

asistentka a koordinátorka propagace katedry

Na katedře má na starosti studijní agendu. Kromě toho koordinuje propagaci katedry a Environmentálních studií. Vystudovala český jazyk a literaturu na FF MU, specializuje se na češtinu jako cizí jazyk. Během studia se absolvovala praxi v CJV MU. Ve volném čase učí češtinu pro cizince.

Mgr. Mikuláš Černík

doktorský student a odborný pracovník

Zabývá se environmentální spravedlností, politickou ekologií a environmentálními konflikty. Tématem jeho disertační práce je srovnání podmínek pro odpor vůči těžbě uhlí v České republice a Polsku. Spolupracuje jako asistent Dr. Christiana Kerschnera na projektu VE2ENEX. Tento projekt se věnuje problematice zranitelnosti ekonomik (a jejich jednotlivých sektorů) při proměnách energetického systému.

Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem kdykoliv

Harald Waxenecker, MA

výzkumník v rámci projektu I-CONN

Má dlouholeté zkušenosti s výzkumem systému moci ve střední Americe. Ve své doktorské práci zkoumá hybné síly a dynamiku (katastrofických) tranzicí v politických a ekonomických systémech. Jeho výzkum se zakládá na empirickém a komparativním pohledu na transakce mezi soukromými (ekonomickými) a veřejnými (politickými) uzly. Studoval historii na Universidad de la Habana (2014) a latinskoamerická studia na vídeňské univerzitě (2018).

Yanhua Shi, M.A.

výzkumnice v rámci projektu I-CONN

Yanhua v současnosti pracuje v rámci projektu I-CONN jako výzkumnice programu Marie Curie. Jejím výzkumným tématem jsou determinanty tranzicí různých sociálně-ekonomických systémů. Na svůj výzkum aplikuje metody vstupně-výstupní analýzy, analýzu sociálních sítí, teorii her apod. Získala magisterský titul v oboru rozvoj venkova společně vydaný Univerzitou v Ghentu a Humboldtovou univerzitou v Berlíně. Její magisterská diplomová práce zkoumá tranziční roli tzv. knowledge governance (vytváření, rozvoj a řízení znalostí a informací) v adaptaci na klimatickou změnu. Před příchodem na Katedru pracovala v oboru dodavatelského řetězce bez odlesňování pro neziskovou organizaci a environmentální poradenskou společnost.

Claudio Cattaneo, PhD

Výzkumný pracovník

Výzkumný pracovník. Vychází z ekologické ekonomie a působí jako profesor na Autonoma University of Barcelona. V hlavním výzkumu se zaměřuje na analýzu společenského metabolismu zemědělských systémů, aby zkoumal jejich udržitelnost ve vztahu k minulosti i současnosti v souvislosti s krajinou a agroekologickými osvědčenými postupy. Tím se zabývá v širším kontextu degrowth studií, udržitelných ekologických komunit a hnutí squatters.  Pracuje na implementaci ekonomického modelu tzv. koblihy (doughnut economics) pro obec Barcelona. 

Mgr. Christian Kerschner, M.Sc., Dr.

Externista a výzkumný pracovník

Výzkumný pracovník, odborný asistent na Modul University Vídeň. Christian Kerschner získal magisterský titul v oboru podnikání a ekonomie (Univerzita Vídeň) a magisterský a doktorský titul v oboru ekologické ekonomie (Autonomní univerzita v Barceloně). Působí jako hlavní řešitel několika národních a mezinárodních projektů týkajících se alternativních ekonomických přístupů (Degrowth, SSE), přechodu na energetiku a omezování zdrojů, např: MEDEAS nebo i-CONN. Jeho publikace v oblasti alternativních ekonomických přístupů (Degrowth, Steady State Economy) a energetické transformace (Peak-Oil, Post-Carbon Society, Input-Output modelling of Resource limitations) jsou hojně citovány (více než 2300 citací podle Google Scholar). Mezi jeho koníčky patří lyžování, péče o malý rodinný lesní pozemek a sad, kutilství a zahradničení.

Výzkumné zájmy: Degrowth, Steady State Economy, Peak-Oil, Vulnerability, Energy Studies, Input-Output Analysis, attitudes towards technology, Degrowth & Technology, Systems Science, Connectivity.

Mgr. Terezie Lokšová, Ph.D.

Odborná pracovnice

Urbánní socioložka věnující se průsečíkům politik, expertíz a materiálního prostředí. V roce 2023 dokončila na Katedře sociologie, Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity svou dizertaci o tom, jak organizované zapojování obyvatel proměňuje městskou správu a architektonickou práci. V rámci svého působení na Katedře environmentálních studií se v rámci projektu GAČR věnuje tomu, jak obce zacházejí s dopady klimatické změny a a environmentální krize.

Ph.D. studující
  Jméno
Rok přijetí
Status
Školitel/ka
Téma
Mgr. Anna Bromová  2023 prezenční 

Mgr. Veronika Zuzana Harmáčková, Ph.D.

Budování resilienčního myšlení s využitím nástrojů designu a studií budoucností
 Mgr. Mikuláš Černík 2017 prezenční Kerschner (konzultantka Velicu) Odpor proti těžbě uhlí v České republice a Polsku: srovnání
Mgr. Ing. Miloslav Kolenatý 2020 kombinované Činčera Čeští žáci a změna klimatu

Valentina Vittoria Loru

2024 prezenční Činčera  Cesta k lepšímu zítřku: Rozvoj akčních kompetencí u českých teenagarů za účelem podpory udržitelného rozvoje

Mgr. Ján Markoš 

2024 kombinované Binka  Prínosy a limity myslenia Davida Abrama v kontexte narastajúcej potreby komunikovať environmentálne témy širokej verejnosti

Mgr. Ing. arch. Jana Matyášová, Ph.D.

2022 prezenční 

Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.

Společensko-vědní přístupy při adaptaci veřejných prostor na klimatickou změnu
Mgr. et Mgr. Michal Medek 2020 prezenční Činčera Participativní přístupy v interpretaci přírodního a kulturního dědictví
Yanhua Shi, M.A. 2021 prezenční Kimmich Critical nodes in economic connectivity: A multi-method application to facilitate structural transitions
 Mgr.et Mgr. Sandra Silná 2018 prezenční Binka Přemysl Pitter. Teologicko-etická reflexe postavení zvířat: dobové a dnešní souvislosti
Mgr. Tereza Špinková 2019 prezenční Stibral Umění v době klimatické změny
Mgr. et Mgr. Tereza Válková 2022 prezenční Činčera Vzdělávání pro ochranu klimatu ve venkovských komunitách
Harald Waxenecker, M.A. 2021 prezenční Ocelík Dramatic regime shifts in socio-political networks

Mgr. Karolína Žižková

2023 prezenční 

Dr. rer. pol. Tomáš Imrich Profant

Budoucnost českého lithia

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info