Studijní praxe

Cíle praxe

 • Umožnit studentům seznámit se s charakterem a organizací instituce a s náplní její činnosti či s vybranými projekty.
 • Pomoci získat reálnou představu o případném budoucím zaměstnání.
 • Umožnit studentům konfrontovat získané teoretické poznatky v praxi.
 • Vyžaduje-li to situace, student se může podílet i na realizaci konkrétních projektů včetně výkonu manuální práce, která by však neměla tvořit většinový podíl praxe.

Podmínky praxe

 • Praxe se zapisuje jako povinný předmět z nabídky předmětů oboru v IS.
 • Kontaktní osobou pro otázky praxí je Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. S ním řešte všechny organizační záležitosti. Seznam organizací a institucí, ve kterých lze praxi vykonávat, formuláře smluv apod. jsou uvedeny ve složce organizační pokyny (přes studijní materiály > organizační pokyny) předmětu v IS.
 • Studenti si mohou praxi vybrat buď v jedné z nabízených institucí či praxi splnit v institucí dle vlastního výběru. V tom případě je nutný souhlas p. Ulčáka. Součástí návrhu je Žádost s charakteristikou pracoviště, vykonávané práce a jménem kontaktní osoby v rozsahu maximálně jedné strany.
 • Před zahájením praxe odevzdat Z. Ulčákovi 2x podepsanou Smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU (Smlouva ke stažení) ze strany zástupce instituce v případě, že ještě mezi institucí a FSS MU nebyla tato Smlouva doposud uzavřena. Seznam uzavřených Smluv najdete zde.
 • Absolvovat min. 80 hodin praxe ve vybrané instituci. Praxe je vykonávána pravidelně buď v průběhu semestru anebo v souvislém bloku minimálně 2 týdnů. Záleží na domluvě s danou institucí, kde je praxe vykonávána.
 • Do dvou týdnů po ukončení praxe odevzdat fyzicky s podpisem odpovědné osoby a razítkem instituce Přílohy 1-3, které jsou součástí smlouvy o spolupráci.
  1. Protokol o přijetí studenta na odbornou praxi (vyplní student)
  2. Potvrzení o absolvování praxe a hodnocení studenta (vyplní školitel)
  3. Závěrečná zpráva o průběhu praxe (vyplní student)
 • Jako praxi lze uznat i souběžný výkon studentova povolání v dané instituci. V tom případě je nutný souhlas vyučujícího. Student pošle emailem v termínu stanoveném v organizačních pokynech návrh s Žádostí (viz výše).
 • Předchozí ukončené zaměstnání se jako praxe neuznává.

Příklady institucí, v nichž studenti vykonávali praxi v minulosti: státní a nestátní.

Pojištění na praxích

Za škody na zdraví a majetku v průběhu praxí nenese odpovědnost MU potažmo FSS a v případě zájmu na pojištění je nezbytné se pojistit individuálně.

Poškození zdraví praktikanta je možné pokrýt prostřednictvím individuálního úrazového pojištění. Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).

Stipendijní programy na FSS

Fakulta sociálních studií vypisuje řadu stipendijních programů, mj. i na podporu povinných studentských praxí. Více informací naleznete na stránce stipendijní program (platné pro bc. i mgr. formu studia)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info