Stipendijní program

Studenti mohou získat stipendijní podporu dvěma způsoby. Buď prostřednictvím katedry, nebo z fakultního programu:

Program katedry

Studenti mohou v současné době využít stipendijního programu fakulty. Více na https://www.fss.muni.cz/student/stipendia

Program fakulty

Fakultní program

Důrazně doporučujeme všem bakalářským a magisterským studentům, aby se nad rámec katederního programu důvěrněji seznámili s podmínkami stipendijního programu FSS. Ze škály programů orientačně upozorňujeme zejména na následující:

1A. Stipendijní program pro udělování cen děkana Fakulty sociálních studií

Účelem stipendia je ocenění nejlepšího studenta bakalářského studijního programu, nejlepšího studenta magisterského navazujícího studijního programu, nejlepšího studenta doktorského studijního programu na fakultě a nejlepšího studenta magisterského navazujícího studijního programu v anglickém jazyce pro rok 2020. Účelem stipendia je motivovat studenty k aktivitám, které mohou pomoci reprezentovat fakultu a zvyšovat její kredit jak v rámci Masarykovy univerzity, tak i na veřejnosti. 

1B. Stipendijní program pro oceňování účastníků odborné konference I. A. Bláhy

Účelem stipendia je ocenění účastníků odborné konference excelentních bakalářských prací I. A. Bláhy. Účelem stipendia je motivace k docilování vynikajících studijních výsledků, které umožní zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti. Studenti o stipendium nežádají, jsou nominováni vedoucími kateder.

2A. Stipendijní program pro oceňování mimořádných odborných výkonů studentů bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů

Podpora samostatné odborné činnosti, typicky participace na určitém vědeckém projektu. Návrh se podává v součinnosti s katedrou. 

2B. Stipendijní program pro oceňování publikačních aktivit studentů fakulty

Podpora vědecké publikační činnosti, v závislosti na povaze textu se stipendium pohybuje v řádu tisíců až desetitisíců. Podmínkou nároku je spoluautorství akademického pracovníka FSS. 

3A. + 3B. programy na podporu dlouhodobé a krátkodobé zahraniční mobility

Typicky jde o podporu účastí na zahraničních konferencích, letních školách či stážích. Více informací o jednotlivých programech a podmínkách podání žádostí naleznete na webových stránkách Fakulty sociálních studií.

3C. Stipendijní program pro studenty fakulty absolvující odborné praxe

Účelem stipendia je podpořit aktivity studentů v rámci povinných a povinně volitelných odborných praxí (definovaných příslušným oborem jako kredity typu A a B), které vedou ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti. Účelem programu není plná úhrada nákladů spojených s výkonem dané praxe. 

3D. Stipendijní program pro podporu zahraničních studijních nebo zahraničních pracovních pobytů studentů DSP

Účelem stipendia je podpora studentů doktorských studijních programů, kteří v rámci plnění studijních povinností v povinných předmětech doktorského studia získávají zkušenosti na zahraničních vysokých školách a institucích, kde prohlubují své odborné znalosti nebo praktické dovedností související se studovaným oborem a svou disertační prací. V programu jsou podporovány nepřetržité zahraniční pobyty ne kratší než 90 dní. Více informací najdete na stránkách fakulty. 

4A. Stipendijní program pro studentské asistenty kateder a výzkumných pracovišť fakulty

Stipendium je určeno studentům asistujícím při vědeckých a pedagogických aktivitách jednotlivých kateder a výzkumných pracovišť fakulty. Tyto aktivity přispívají ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti. Jedná se o aktivity prospěšné akademické obci. 

4B. Stipendijní program pro studentské asistenty děkanátu a účelových pracovišť fakulty

Stipendium je určeno pro studenty asistující při vědeckých a pedagogických aktivitách děkanátu a účelových pracovišť fakulty. Tyto aktivity přispívají ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu na fakultě a jsou prospěšné akademické obci. 

4C. Stipendijní program pro studentské asistenty v rámci propagačních a reprezentačních aktivit fakulty

Stipendium je určeno pro studenty asistující při propagačních a reprezentačních aktivitách fakulty a jejích pracovišť. Tyto aktivity přispívají k propagaci fakulty a jejích součástí, zvyšují kredit fakulty na veřejnosti a jsou prospěšné akademické obci. 

5 Stipendijní program sociální

5A. Sociální stipendijní program pro talentované nové studenty fakulty

5B. Sociální stipendijní program pro studenty fakulty se zdravotním postižením

5C. Sociální stipendijní program pro studenty-rodiče fakulty

Podrobnosti o možnosti žádosti o sociální stipendium najdete se všemi podrobnostmi a formuláři na stránkách fakulty.

6(A) Stipendijní programy na podporu kulturní a spolkové činnosti

Účelem stipendia je oceňování mimořádných výkonů vzdělávacího a kulturního charakteru studentů bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů, které vedou k reprezentaci fakulty na veřejnosti. Za takovéto výkony jsou považovány především organizace akcí, jako jsou diskuse, přednášky, výstavy, divadelní představení apod., tedy včetně aktivit kulturního charakteru, dále vydávání časopisů a jiné způsoby prezentace fakulty, reprezentace fakulty apod. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info