Projektové weby

Důležitou součástí mnoha vědeckých projektů, na nichž pracujeme, jsou webové stránky prezentující výstupy našeho bádání širší veřejnosti. Tato stránka slouží jako rozcestník na jednotlivé weby.

České klima 2021

Hlavní řešitel: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

Rozsáhlý výzkum veřejného mínění mapuje, jak obyvatelé České republiky vnímají změnu klimatu a jaké mají postoje k celé řadě otázek ochrany klimatu.

Web projektu

Ekonomické alternativy v České republice

Hlavní řešitelka: RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D.

Webové stránky shrnují část výsledků výzkumného projektu GAČR (č. 14-33094S), který proběhl na naší katedře v letech 2014-16. Jedním z cílů výzkumného týmu bylo zmapovat tzv. ekonomické alternativy (v projektu o nich hovoříme jako o heterodoxních ekonomických inciativách) v České republice. Jsou to ekonomické aktivity, které se nechovají tak docela jako běžná firma. Mají jiné cíle, než jen zisk, rozhoduje se v nich často demokraticky, bývají vázány na místní komunitu a nepodřizují se vždy diktátu trhu. Na webových stránkách najdete mapku a medailonky padesáti z nich, některé naše publikace, informace o aktérech a cílech projektu  a obecnější informace k tématu.

Web projektu Více o projektu

Exchange Group: Just Transition in the European Car Industry

Webové stránky mají za cíl představit výsledky mezinárodního projektu Exchange Group: Just transition in the European car industry (17.9045.0-002.98) a informovat tak o tom, jak snaha EU o snížení emisí ovlivní její automobilový průmysl. V pěti partnerských zemích – České republice, Slovensku, Chorvatsku, Maďarsku a Německu – projekt zřídí skupinu pro výměnu zkušeností mezi evropskými aktéry za spravedlivou transformaci v automobilovém průmyslu, vytvoří cesty pro přechod iniciovaný zdola nahoru a vydá politická doporučení pro příslušné země a EU.

Web projektu

Interdisciplinary connectivity: Understanding and managing complex systems using connectivity science (i-CONN)

Hlavní řešitel: Christian Kimmich, Ph.D., M.Sc.

Síť i-CONN spojuje mimořádně silný tým předních světových odborníků a odbornic na connectivity science ze sedmi oborů ve 13 partnerských institucích, akademických i průmyslových, z Rakouska, Kypru, České republiky, Francie, Německa, Norska, Velké Británie a USA. Specifickým cílem sítě je dosáhnout vzájemného obohacení tak, aby se do popředí výzkumu konektivity napříč obory dostal společný rámec. Konsorcium více akademických a soukromých, veřejných a nevládních skupin poskytne špičkové interdisciplinární školení na mezinárodní úrovni 15 výzkumným pracovníkům a pracovnicím v rané fázi. Webové stránky přináší informace o tomto projektu.

Web projektu Více o projektu

Místní potravinové systémy a sociální metabolismus

Hlavní řešitelka: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Cílem těchto stránek je představit metodologické přístupy, které hodnotí materiálovou a energetickou náročnost fungování socioekonomických systémů na různých úrovních, od jednotlivé domácnosti, firmy či farmy (jako v tomto případě), přes města až po celé státy či globální systém jako celek. Metody tak mohou být následně využity i dalšími výzkumníky či zájemci z řad široké veřejnosti. Web chce též zpřístupňovat výsledky našeho výzkumu místních (a potenciálně udržitelnějších) modelů produkce a spotřeby potravin.

Web projektu Více o projektu

Projekt IMPACTECH

Hlavní řešitel: Christian Kimmich, Ph.D., M.Sc.

Interaktivní model hodnotící dopady nízkouhlíkové transformace v energetice na ekonomiku, zaměstnanost a emise skleníkových plynů. Do modelu lze nahrát různé scénáře podle zvoleného energetického mixu. Umožňuje zadat i projekce předpokládaného technologického vývoje vybraných obnovitelných zdrojů. Na webu je ke stažení návod ke spuštění modelu i metodika, jakož i stručné info o projektu.

Hlavním řešitelem byl Christian Kimmich.

Web projektu

Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace

Spoluřešitel projektu za MU: Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

Čtyřletý projekt (2019–2022) "Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace" se ve spolupráci s plzeňským biskupstvím zabývá problémy a příležitostmi, které před katolickou církev a společnost staví restituční proces. Prostřednictvím participativního etnografického výzkumu chce zjistit, jak církevní subjekty vnímají svou roli ve vztahu ke společnosti a naopak jaké očekávání a postoje má společnost vzhledem k církvi. Zajímá nás přitom jak dynamika vnitřní (nová témata, vztahy a odpovědi na nové výzvy v rámci církve), tak dynamika, jež se týká vztahů se společností na úrovni farností, diecézí, klášterů či škol.

Web projektu Více o projektu

Vulnerability and the Economy-Energy Nexus at the Sector Level: A Historic, Input-Output and CGE Analysis (VE²NEX)

Hlavní řešitel: Christian Kerschner

Cílem projektu VE²NEX (Vulnerability and the Economy-Energy Nexus at the Sector Level: A Historic, Input-Output and CGE Analysis) je zmapovat zranitelnost rozdílných ekonomických systémů při přechodu do bezfosilní budoucnosti. Pro tento účel používá ekonomické modelování (Input-Output analýzu a CGE – model vypočitatelné všeobecné rovnováhy) a studuje historické události ubývání klíčových zdrojů. Výstupem bude mnohostranný indikátor zranitelnosti, který může být využitý při utváření politik. Autorem a hlavním řešitelem projektu je Christian Kerschner z naší katedry, podíl na autorství a organizaci má i několik dalších našich členů.

Web projektu Více o projektu

Zahrádky

Hlavní řešitel: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

Projekt, který zkoumal vybrané brněnské zahrádkářské lokality a jejich uživatele. Zaměřoval se především na multifunkčnost těchto lokalit a zhodnocení jejich bohatých přínosů, ale i rizik. Jedním z důležitých výstupů je metodika, která pomáhá podstatně usnadnit promýšlení, plánování a rozhodování o budoucím využití městských produkčních a zahradních ploch. Cílem projektu bylo rozšířit znalosti o možnostech udržitelného městského plánování a připravit inovativní nástroj pro hodnocení sociálních, ekonomických a ekologických přínosů městských produkčních a zahradních ploch.

Zásadní přínos těchto ploch pro městskou aglomeraci byl prokázán v mnoha zahraničních výzkumech, avšak v českém prostředí do teď chyběl vhodný metodický nástroj nejen pro státní správu, ale i pro samosprávu, neziskový či soukromý sektor.

Web projektu Více o projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info