Závěrečná doktorská práce

Pravidla pro vypracování disertační práce

Monografická disertace

Rozsah disertační diplomové práce se pohybuje v rozmezí 120 – 250 normovaných stran základního textu. Za základní text se považuje vlastní text práce včetně poznámek, bez bibliografie, příloh a obsahu práce. Všechny strany musí být průběžně očíslovány.

Titulní list s hlavičkou školy, názvem práce, jménem autora a vedoucího disertační práce, místem vydání a vročením.

Poděkování  nepovinné

Čestné prohlášení autora, že disertační práci vypracoval samostatně a použil jen v literatuře citovaných pramenů.

Anotace v českém a anglickém jazyce shrnující základní informaci o obsahu práce a jejich zjištěních; v rozsahu 1 strany.

Obsah práce, který musí být úplný (včetně všech příloh) s uvedením počátečních stránek kapitol (subkapitol). Pokud přílohy tvoří zvláštní, samostatně svázaný díl práce, je obsah práce zařazen na začátku textové části a zahrnuje i Obsah příloh.

Úvod. Úvod musí obsahovat analýzu současného stavu dané oblasti bádání; dosavadní teoretické poznání musí být podrobeno kritickému zhodnocení a stát se východiskem pro stanovení hypotéz, které doktorand ve své práci dokazuje. Doktorand čtenáře seznámí se směrem, školou či názory, které preferuje a objasní použití odpovídajících vědeckých metod při jejím zpracování.

Vlastní text. Obsahuje výsledky vlastního zkoumání při řešení správně stanoveného cíle.

Poznámky je nejlépe zařadit pod čáru na příslušné straně textu.

Závěr. Závěrečná část práce obsahuje shrnutí, splnění vytyčených cílů a možnost dalšího využití poznatků. Vítána je formulace nových hypotéz.

Seznam tabulek, grafů, obrázků s odkazem na strany v textu (pokud je text obsahuje).

Jmenný index. Indexy musejí být uspořádány abecedně a musí obsahovat odkazy na všechny stránky, kde se které jméno v práci vyskytuje. Pokud se o některém autorovi souvisle pojednává na několika stránkách, udá se celá sekvence stran.
Případně věcný rejstřík. Je žádoucí tam, kde usnadní orientaci v textu

Soupis použité literatury a pramenů Bibliografické údaje musí být zpracovány podle platných citačních norem.  Viz citační normy pro magisterské studium.

Další povinné náležitosti disertační práce jsou uvedeny ve „Studijním a zkušebním řádu MU“ (článek 30: Disertační práce).

Disertační práce složená z jednotlivých uveřejněných článků a kapitol

Disertační práce může být ve výjimečných případech podána i ve formě jednotlivých publikovaných článků či kapitol s komentářem. Takováto forma práce bude povolována pouze výjimečně a s ohledem na specifické téma či metodický přístup. O povolení výjimky rozhoduje oborová komise na svém zasedání na základě žádosti studenta doporučené školitelem. Výjimku lze povolit nejpozději do ukončení poloviny studia (poté je již třeba zpracovat disertační práci ve formě monografie či je nutné zahájit studium znovu). Celek práce musí mít jednotné téma a soubor článků/kapitol v monografii musí tvořit konzistentní celek rámovaný úvodem a závěrem.

Obsahové a formální požadavky:

Práce musí být složena minimálně ze čtyř článků (kapitoly) opatřených úvodem, závěrem, jmenným rejstříkem a bibliografií, cizojazyčným summary minimálně v rozsahu jedné normostrany (pokud není práce podávána v anglickém jazyce).

Články musí být publikovány (či v době podání práce přijaty do tisku) v odborných časopisech v databázi Scopus či WoS, minimálně jeden musí být WoS Q1-3 (v případě oborů FORD 5) nebo Scopus Q1-2 (v případě oborů FORD 6), jeden z textů může být kapitola v recenzované odborné kolektivní monografii v renomovaném nakladatelství.

Student musí být ve třech případech první autor případného autorského kolektivu, v jednom může být autorem na druhém místě. V případě většího počtu autorství na druhém místě je článek hodnocen jako 50% splnění daného požadavku (namísto takového článku se spoluautorstvím na druhém místě musí být tedy dodány dva, v případě třetího místa tři články).

V souladu s čl. 30, odst. 4 c, Studijního řádu MU musí práce obsahovat prohlášení spoluautorů, potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl.

Úvod a závěr musí mít dohromady minimálně 40 normostran (včetně poznámek, bez bibliografie a jmenného rejstříku) a musí splňovat standardy odborného textu. V úvodu bude obsažen rozsáhlejší komentář k dosavadnímu stavu poznání daného tématu (cca 10-15 stran), použitá metodologie, hypotézy, které student zkoumal, shrnutí, čeho doktorand dosáhl i charakteristika jeho osobního přínosu. Musí zde být jasně a podrobně definováno a zdůvodněno případné spoluautorství (viz též čl. 30, odst. 4b, Studijního řádu MU) a především zdůvodněna souvislost jednotlivých publikačních výstupů. Závěry výzkumu musí být řádně argumentovány a musí vycházet z dílčích závěrů obsažených v článcích/kapitole kolektivní monografie, které jsou součástí předloženého souboru (dle zvyklostí oboru může následovat „Závěr“ až po sekci „Diskuse“) a zdůvodněn jejich přínos v rámci současného stupně poznání.

Oponenti hodnotí práci jako celek a nemusí (ba neměli by) přihlížet k již proběhlému recenznímu řízení v jednotlivých odborných časopisech.

Aktualizace 17.3.2020

Témata prací

Seznam aktuálně řešených disertačních prací: viz sekci Doktorandi/ky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info