Pravidla studia

Pravidla studia dvouletého navazujícího magisterského oboru Environmentální studia. Studium oboru Environmentální studia je upraveno Studijním a zkušebním řádem MU. Tato pravidla jej pouze upřesňují.

Pravidla studia a studijní katalog

Studenti se řídí pravidly popsanými ve studijním katalogu svého příslušného imatrikulačního ročníku. Studijní katalogy jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na níže uvedených odkazech: 

Obecná pravidla studia jsou následující:

Způsob studia (kreditní systém)

a) Studijní program ENS je koncipován jako dvouleté magisterské studium.
Realizuje se na základě kreditního systému.
b) Kurzy si lze zapisovat v jakémkoliv sledu. Výjimku tvoří kurzy návazné – předpokládající znalosti z kurzu jiného. Tuto posloupnost zápisu, jak je vždy uvedena ve studijním katalogu, případně v ISu MU, je nutno respektovat.
c) Povinné kurzy, které již student na vysoké škole absolvoval studiem jiných oborů před přijetím na ENS, může vyučující kurzu uznat.
d) Aby se student mohl přihlásit k obhajobě magisterské diplomové práce a státní závěrečné zkoušce, musí získat nejméně 120 kreditů.
e) Studentovi náleží 12 povinně volitelných kreditů (kredity B) za diplomový seminář a odevzdání diplomové práce.
f) Podvodné jednání, zejména plagiátorství kontrolních a závěrečných textů a prací, je v rozporu s morálními principy akademické obce. Bude postihováno podle norem ustavených Masarykovou univerzitou.

Komunikace studentů a učitelů 

a) Vedle přednášek a seminářů vypisují učitelé konzultační hodiny (nejméně 2 vyučovací hodiny týdně).
b) Vedoucí katedry pověřuje učitele-poradce pro studium, na kterého se studenti mohou obracet ve studijních záležitostech (na našem oboru Ing. Zbyněk Ulčák, PhD.).
c) Organizační záležitosti vyřizuje sekretářka katedry.

Praxe

Praxe se vykonává dle pravidel určených plánem studia. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Seminář k diplomové práci

a) Zápis do Diplomového semináře I se provádí v předpokládaném předposledním semestru studia.
Diplomový seminář II si student povinně zapisuje v semestru, kdy hodlá diplomovou práci odevzdat, přičemž prerekvizitou je úspěšné absolvování Diplomového semináře I.
b) Diplomový seminář II je ukončen odevzdáním diplomové práce k obhajobě. Teprve pak jsou za seminář započítány kredity.

POZOR! O vedení práce je třeba jednat včas, se značným předstihem. V prvním kontaktu může být potvrzena platnost tématu (nebylo téma už zadáno?, či obhájeno? – zkontrolujte v seznamu již zadaných témat, vyjasnění míry obtížnosti apod.). Pak následuje poměrně dlouhá fáze (trvající spíš měsíce než týdny!), v níž se student připravuje k vypracování NÁMĚTU. Kvalitně připravený námět je předpokladem pro úspěšnou další práci.

Odevzdání diplomové práce

a) Termín odevzdání DP stanovuje terminář katedry, přibližně tři týdny před obhajobou.
b) Studijní řád MU ukládá závazně odevzdání DP v elektronické podobě. Katedra požaduje odevzdání 2 výtisků pro potřeby vypracování posudků, obhajoby a interní archivace. Možná je i termovazba a vazba kroužková. Termín osobního odevzdání práce na sekretariátu katedry je shodný s vložením textu do IS a je oznámen v termináři katedry pro příslušný semestr.
c) DP není přijata, nesplňuje-li všechny předepsané náležitosti (viz bod 5).
d) Katedra (fakulta, MU) nehradí žádné náklady spojené s přípravou a realizací (množení dotazníků, cestovné, pořizování dat, jejich analýza ap.), vedením (vede-li práci externista) konzultacemi atd.

Obhajoba diplomové práce

Obhajoba DP je komisionální a veřejná. Práce je posuzována oponentem a vedoucím DP. Oponenta určuje katedra.

a) Průběh obhajoby
1.) Prezentace DP (pěti až desetiminutové slovo diplomanta). Má komisi informovat o důvodu volby tématu, základních výsledcích (oponenti se v posudku tlumočením obsahu práce již většinou nezabývají), případně o dalším možném bádání na dané téma. Pokud je to zajímavé, zmínka o hlavních obtížích při zpracování. Zajímavé bývá sdělení „co bych nyní udělal jinak“.
Poznámky:

  • V této fázi se ještě nevyjadřujte k posudkům!
  • POZOR! Kdo přesáhne desetiminutovou lhůtu, bude přerušen. Doporučujeme držet se raději pěti minut, zejména proto, aby se dostalo na diskusi, která bývá zajímavá.

2.) Přečtení posudku vedoucího práce
3.) Přečtení posudku oponenta
4.) Odpověď na posudky
 – jádro obhajoby. Není třeba vždycky reagovat na všechny připomínky. Ale je třeba si odpovědi připravit – komise spolu s posuzovateli na místě rozhodne, co z posudků lze vypustit.
5.) Reakce posuzovatelů

6.) Diskuse
, v níž o práci debatují s diplomantem členové komise, ale i ostatní účastníci.
7.) Jednání komise 
bez přítomnosti diplomanta a hostů.
8.) Vyhlášen
í výsledku obhajoby (je možné i po skupinách, např. dopoledne a odpoledne)

b) Hodnocení
O tom, zda práce vyhověla požadavkům a o její klasifikaci, rozhoduje při obhajobě komise. Obecně platí, že pro komisi jsou rozhodujícími podklady text práce a průběh obhajoby, zatímco posudky vedoucího práce a oponenta mají poradní hlas. Výsledná klasifikace závěrečné práce se proto může lišit od návrhů vedoucího i oponenta práce.
Poznámka: Doporučujeme studentům, aby se již během tvorby DP seznámili se strukturou oponentských posudků, jaký katedra navrhuje oponentům. To umožňuje lépe pochopit, na co bude při hodnocení DP kladen důraz.

Návod, jak psát posudky (zejména pro externí oponenty), najdete ZDE.

Státní závěrečná zkouška

a) Základní ustanovení
Státní závěrečná zkouška se koná dvakrát ročně, a to ve zkouškovém období podzimního a jarního semestru. Student se ke státní zkoušce přihlašuje prostřednictvím IS. Součástí zkoušky je obhajoba magisterské diplomové práce, kterou je nutno odevzdat a veřejně obhájit v termínech stanovených katedrou. (Pravidla pro vypracování diplomové práce – viz dále.) Obsah a povahu zkoušky (ústní nebo písemná), stejně jako termíny obhajoby diplomové práce a termíny zkoušky, určuje katedra. K řízení obhajob a průběhu závěrečných zkoušek jmenuje děkan FSS komisi a rektor MU/děkan FSS jejího předsedu. Garantem státních závěrečných zkoušek je na našem oboru doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

b) Obhajoba diplomové práce
O tom, zda práce vyhověla požadavkům, a o její klasifikaci, rozhoduje komise pro závěrečné zkoušky na základě oponentských posudků, vlastního posouzení práce a výkonu studenta u obhajoby. Diplomovou práci je nutno úspěšně obhájit ještě před státní závěrečnou zkouškou.

c) Další součásti státní závěrečné zkoušky
Státní závěrečnou zkoušku tvoří, kromě obhajoby diplomové práce, dvě dílčí zkoušky. Obě tyto zkoušky zjišťují znalosti studenta z následujících oblastí:

  1. Environmentální problémy a jejich řešení
  2. Společenské a humanitní aspekty environmentální problematiky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info