Pro uchazeče o Mgr. studium

Co nabízíme?

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

„Proč už více než 20 let otevíráme každým rokem obor environmentální studia? Protože jsme přesvědčeni, že na přírodě, krajině a životním prostředí záleží. Děláme všechno pro to, aby díky našemu oboru v České republice a na Slovensku přibývalo vzdělaných, šikovných a otevřených lidí, kteří jsou připraveni v různých oblastech prosazovat ekologická řešení: ve veřejné správě a v politice, v neziskových organizacích, v podnikání, ve vzdělávání i ve výzkumu.“

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Co jsou klíčová témata našeho oboru

 • Environmentální udržitelnost
 • Environmentální problémy a hrozby
 • Změna klimatu
 • Environmentální krize z hlediska sociologie
 • Město a veřejný prostor
 • Energetika 
 • Ekonomické alternativy
 • Etika a estetika ve vztahu k přírodě
 • Environmentální historie 
 • Výchova, vzdělávání a osvěta
 • Veřejná správa a neziskový sektor

 

 • Divočina
 • Ochrana biodiverzity
 • Globalizace a lokalizace
 • Dobrovolná skromnost
 • Život na venkově
 • Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí
 • Komunikace ochrany přírody a životního prostředí s veřejností
 • Ekologie krajiny a hospodaření v krajině
 • Aktivismus a environmentální hnutí

Pro lepší představu o tom, co u nás můžete studovat, se můžete také podívat na VIDEO studentských prezentací závěrečných magisterských prací. Prezentace vznikly v rámci předmětu Práce s odborným textem, ve kterém měli studenti a studentky zpracovat 3 minutovou prezentaci (tzv. elevator speech) s využitím principu SUCCESS ("Made to stick", Dan a Chip Heath).

Víte, kolik...?

100

hodin praxe v rámci studia, které studentům pomáhají s hledáním práce v budoucnu

95 %

našich absolventů si najde po škole úspěšně práci

45

minut, nebo méně to máte z fakulty do nádherné přírody, jako je např. Stránská skála, Mariánské údolí, přehrada „Prigl“ či Přírodní park Pekárna

více než 35

volitelných kurzů – raději byste společenskovědní nebo přírodovědné, odborné či prakticky zaměřené? Můžete si vybrat podle libosti

více než 50

organizací a institucí, které vás rádi přijmou na studijní praxi nebo stáž

12

univerzit, na které můžete v rámci studia sbírat své zahraniční zkušenosti

4

studijní zaměření, které umožňují studentům zaměřit své studium na určitou oblast (nepovinně): Společenskovědní reflexe environmentálních problémů, Občanská sféra a politika, Město, venkov, krajina, Ekologická ekonomie

1.

„nejzelenější“ místo v ČR: sídlí zde organizace jako např. Hnutí DUHA, Frank Bold (Ekologický právní servis), Nesehnutí, Lipka, Veronica, NaZemi, Nadace Partnerství a další

Jak se uplatníte s tímto oborem v praxi

Magisterské studium environmentálních studií připravuje studenty na práci v širokém spektru profesí, které souvisejí s přírodou, krajinou a životním prostředím.

Úspěšnost našich absolventů při hledání práce po škole je 95 %. Je to díky rozsáhlým mezioborovým znalostem, schopnosti přemýšlet v souvislostech, praktickým dovednostem získaných v našich kurzech a zkušenostem ze studijních praxí a stáží.

Mezi našimi absolventy najdete úředníky veřejné správy, pracovníky českých i zahraničních nevládních organizací, podnikatele, politiky, novináře, ekopedagogy, experty na volné noze, akademiky, biozemědělce a pracovníky chráněných území.

Co o nás říkají naši absolventi

„Absolvování oboru umožní lépe a objektivněji chápat environmentální souvislosti života v dnešním světě.“

Michal Bittner Michal Bittner
Vědec, ekotoxikolog v centru RECETOX, Masarykova univerzita

„Na Katedře environmentálních studií jsem měla možnost studovat obor, který mě opravdu zajímal a rozvíjel moji schopnost přemýšlet systémově a komplexně.“

Blanka Machová Blanka Machová
Projektová manažerka v oddělení poradenství, zakladatelka a jednatelka bezobalového obchodu s potravinami a drogerií

„Ze svého studia si zpětně nejvíce cením přátelského přístupu vyučujících a bezpečného a inspirativního prostředí, které dokázali v hodinách, na exkurzích, ale i na mimoškolních akcích vytvářet. Enviro a potažmo celá FSS mi ukázaly, že vysokoškolské vzdělávání může být smysluplné a naplňující.“

Tereza Navrátilová Tereza Navrátilová
Lektorka v organizaci Lipka, asistentka sekretariátu Centra jazykového vzdělávání MU

„Zcela zásadní pro mě byly mé výjezdy na Erasmus+ a poznání toho, jak fungují jiné evropské univerzity. Současným studentům bych poradil, aby rozhodně v průběhu studia vyjeli na zahraniční studium či stáž. Jsem rád, že mě studium vybavilo patřičným vzděláním, které mě umožňuje připravovat projekty tak, aby to dávalo smysl i z hlediska ochrany přírody a klimatu.“

Lukáš Kala Lukáš Kala
Vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace na MENDELU, odborný asistent na Ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů MENDELU

„Environmentální studia dají studentům jednak vynikající všeobecný přehled v jedinečné kombinaci humanitních a přírodovědných předmětů, ale i příležitost zapojit se již během studia do zajímavých projektů a zahájit spolupráci s potenciálními budoucími zaměstnavateli“

Michal Medek Michal Medek
Odborný pracovník na KES

„Během studia člověk potká spoustu skvělých lidí, kterým osud našeho sdíleného domova není lhostejný a člověk má možnost poznat blíž fungování environmentálního hnutí.“

Adam Bílek Adam Bílek
Analytik ve firmě JIC

„Studium environmentálních studií mohu určitě doporučit. Pro mě tvořilo velmi lákavý "mezičlánek" mezi přírodními a sociálními vědami a po odborné stránce mi dokázalo vysvětlit mnoho přírodních i společenských jevů, nad kterými jsem do té doby přemýšlel spíš pouze laicky. Studium na katedře a především přístup většiny vyučujících vnímám jako velmi otevřený, férový a zároveň zdravě sebe/kritický.“
„Pro moji praxi mi nejvíc pomohl první ročník projektu Ekoinkubátor, kterého jsem se zúčastnil a který jsme s naším tehdejším týmem studentů vyhráli s podnikatelským záměrem firmy nabízející carsharing. A přestože jsme firmu nakonec nezaložili, já jsem u tématu zůstal a po letech se nám z původně občanského sdružení Autonapůl podařilo vybudovat rozvíjející se firmu.“

Michal Šimoník Michal Šimoník
ředitel Prvního českého carsharingu Autonapůl, družstvo

A proč se pro magisterský program Environmentální studia rozhodly naše studentky?

Několik fotografií ze studia

Chcete nás poznat více zblízka?

Vyučující naší katedry                                            

 

Co nového oproti Bc.?

Co nabízí náš Mgr. obor těm, kteří u nás absolvovali Bc. studium?

 • Nový pohled na environmentální studia z perspektivy dalších oborů, např. hospodaření v krajině, estetiky, ekopsychologie, environmentální sociologie, komunikace s veřejností ad.
 • Hlubší vhled do oborů, které se objevily v bakalářském studiu, např. etika, ekologická ekonomie, historie, metodologie ad.
 • Čtyři zaměření, z nichž tři rozvíjí zaměření bakalářského studia a jedno nabízí studium další oblasti environmentálních studií ( Město, venkov, krajina ).
 • Řadu kurzů se zahraničními vyučujícími, např. Dominikou Dzwonkowskou (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw), Danem Keechem (University of Gloucestershire ), Timem Crabtreem ( Schumacher College ) a Simonou Getovou (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona). 
 • Větší prostor pro diskusi v menších skupinách, prostor pro zkoušení nových věcí a týmovou spolupráci.
 • Užší kontakt s vyučujícími a možnost spolupráce na výzkumných projektech katedry.
 • Příprava na odborně kvalifikované pracovní pozice, které předpokládají širší rozhled v environmentální problematice.
Jak zabodovat v přijímačkách?

Přijímací řízení do magisterského studia je otevřené všem, kteří vystudovali jakékoliv bakalářské či magisterské studium (podmínkou tedy není absolvování bakalářského stupně environmentálních studií). Pro účast v přijímačkách stačí podat on-line přihlášku.

Termín přijímací zkoušky v jarním semestru 2024 bude upřesněn. Přijímací zkoušku tvoří písemný test. Formou multiple choice a otevřených otázek ověří základní znalosti o společenských a přírodovědných aspektech environmentální tématiky, všeobecný rozhled a orientaci v doporučené literatuře k přijímací zkoušce. Zároveň testuje schopnost porozumět společensko-vědně orientovanému textu a úroveň studijních předpokladů uchazeče. Bez přijímací zkoušky může být přijat uchazeč, který absolvoval bakalářský program Environmentální studia a u státní závěrečné zkoušky dosáhl průměru do 1,5 včetně (podle zásad ECTS do hodnocení "B" včetně). U dvouoborového/sdruženého studia se do celkového průměru započítává i hodnocení ze státní závěrečné zkoušky na druhém oboru/vedlejšího studijního plánu.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů, pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů.

Doporučená literatura

STORCH, D., MIHULKA, S. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-462-1.;

KOHÁK, E. Zelená svatozář – kapitoly z ekologické etiky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-85850-86-9;

LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno : Doplněk, 2003. ISBN: 80-7239-149-6;

DOLNÝ a kol.: Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. 2004. Dostupné z: https://humenv.fss.muni.cz/media/3127288/skripta_moderni_trendy.pdf

Jak podat přihlášku za 5 minut?
Přihlášku si otevřete kliknutím na následující fotku webové stránky.
Podívejte se na video o katedře

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info