Publikace

Knihy podrobně

2023

Participatory Environmental Education Handbook

Publikace se věnuje participativním přístupům v environmentální výchově, a to jak z teoretického, tak primárně z praktického hlediska. Příklady dobré praxe uvádí autorstvo z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Vydáno ve spolupráci mezi Katedrou environmentální studií Masarykovy univerzity a Univerzitou Karlovou, Podpořeno projektem Erasmus+. Webovou verzi handbooku najdete zde

2022

Krajinou environmentálních studií III

Tereza Špinková (ed.)

Co jsou to environmentální studia na fakultě sociálních studií? Kdo tam učí, studuje či školu absolvoval? Čím vším se tato katedra na Masarykově univerzitě zabývá? Sborník Krajinou environmentálních studií na tyto otázky částečně odpovídá. Obsahuje dvacet šest textů od studentů/tek, absolventů/tek, doktorandů/dek i členů/nek katedry a odráží pestrost témat, která mezi nimi rezonují. Environmentální uvažování – to znamená šetrné, ohleduplné, ekologické a spravedlivé – na naší katedře propojuje sociologii, estetiku, ekonomii, filozofii, psychologii, biologii, urbanistiku a mnohé další. Sborník sice vychází z akademického prostředí, přesto ukazuje, jak nabyté vědomosti předávat širší veřejnosti. Dozvíme se například, jestli pěstování rajčat může vést k potravinové suverenitě, co se děje s naší krajinou a lesy, jak se stavět k novým technologiím a co by se změnilo, kdybychom všichni přestali jezdit autem. A také jak moc máme přemýšlet o osobní uhlíkové stopě a kdy je třeba nastavit nové ekonomické a ekologické nerůstové principy. Texty ukazují i příklady „dobré praxe“, vysvětlení, proč s ochranou klimatu stále váháme. A v neposlední řadě rozhovor se zakladatelkou katedry a emeritní profesorkou Hanou Librovou. V nastalé a rychle postupující (nejen) klimatické krizi se zdá, že jedním z nejdůležitějších úkolů je snažit se neustále spolu mezioborově spolupracovat, a to se na naší katedře snažíme naplňovat. Tento sborník je již třetím dílem populárně-naučných textů našich studentů/tek stejně jako vyučujících a je určen nejen možným zájemcům o studium, ale i všem ostatním, kterým není lhostejná budoucnost a proměny vedoucí k udržitelnějšímu životu na zemi.

2021

Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs

Jan Činčera (Ed.)

Jak nadchnout děti pro pobyt v přírodě? Kniha shrnuje náš výzkum pěti pobytových programů environmentální výchovy. Zajímalo nás, jak takové programy dělat, čemu se vyhnout...a znovu se potvrdili v tom, jak je tato oblast výchovy fascinující a pestrá. Měly by se plánování pobytových programů účastnit i děti, nebo je to práce pro experty? Jaké rámce programy komunikují? Měly by  prosazovat určité hodnoty, nebo být hodnotově neutrální? Co znamenají pro děti, učitele, pro lektory? Tyto a další otázky nám při psaní kroužily v hlavě ... a třeba budou při čtení kroužit i vám.

Stáhnout v PDF

Politics and the Environment in Eastern Europe

Eszter Krasznai Kovacs (Ed.)

Publikace věnovaná politikám a životnímu prostředí ve východní Evropě obsahuje také kapitolu od Mikuláše Černíka z naší katedry.
Kniha je rozdělena do tří sekcí s případovými studiemi z Česka, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska a Srbska a rozvíjí antropologické pohledy na procesy a důsledky politizace životního prostředí. Je cenným čtením pro geografy, sociální a kulturní historiky, politické ekology, sociální hnutí a vládní vědce, politology a specialisty na Evropu a politiku Evropské unie.

Stáhnout v PDF

Jak navrhnout město, které (pře)žije? 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Klára Schovanková, Jan Blažek a Žaneta Gregorová (Eds.)

V nejisté klimatické, politické a ekonomické budoucnosti následujících dekád je zásadní otázkou, jak žít sociálně, ekonomicky a ekologicky udržitelně. Obzvlášť podstatná je tato otázka ve městech, kde již dnes žije více než polovina obyvatel světa. Města již připravují adaptační strategie na změnu klimatu, ale přesto se o konkrétních možnostech, jak zmírnit klimatickou změnu a jak se jí přizpůsobit, mluví stále velice málo.

Komiks "Jak navrhnout město, které (pře)žije?", přináší analýzu osmi oblastí, které lze z pohledu odolnosti měst vůči změně klimatu plánovat lépe. Jednotlivé kapitoly přinášejí základní vhled do oblastí, jako je zásobování energiemi, městské zahradničení, zadržování vody či dopravní opatření, a komiks je tak vhodnou publikací pro pracovníky komunálních samospráv, školy či občanské aktivisty.

Více o titulu Stáhnout v PDF

Lesníkův průvodce neklidnými časy

Pavel Rotter a kol.

Rozsáhlé hynutí hospodářských lesů a následný vznik kalamitních holin představují v rámci ČR jeden z největších problémů současnosti, který ovlivní stav našich lesů a krajiny na dlouhá léta. Proč lesy hynou v takové míře? Jak se takovým problémům v budoucnu vyhnout? Jak hospodářské lesy co nejlépe adaptovat vůči dopadům globální klimatické změny a co to znamená z pohledu pěstění a ekonomiky lesního hospodářství? Je současná krize příležitost? Odpovědi na tyto otázky, vizi pro budoucnost, hledá v knize pestrý tým autorů majících blízký profesní vztah k lesu, včetně Tomáše Chabady z naší katedry. Kniha je díky populárně naučnému stylu určena nejen pro lesníky, ale pro všechny se zájmem o les a lesní hospodaření.

Stáhnout v PDF

The Faithful and the Reasonable Chapters on Ecological Foolishness

Hana Librová, Vojtěch Pelikán, Lucie Galčanová, Lukáš Kala

This book follows the successful titles “The Colourful and the Green: Chapters on Voluntary Simplicity” and “The Half-Hearted and the Hesitant: Chapters on Ecological Luxury.” The author poses the question of why, at a time of continuing devastation of nature, people’s interest in nature conservation has been decreasing. Are the media to blame or is our numbness toward ecological problems rooted in our mental makeup that tends to supress unpleasant realities? The author also wants to find out why some people have remained faithful to nature. To get to the answers, she applies sociological, philosophical, psychological, and theological perspectives. An unexpected question that may surprise some readers then becomes: Actually, why should we protect nature when it can take care of itself? It is not weak; it is strong and cruel.
Librová’s students Vojtěch Pelikán, Lucie Galčanová, and Lukáš Kala interview the children of “the Colourful,” too: have they inherited their parents’ modest lifestyle?

Zahrádkářské osady aneb Proč neztrácet půdu pod nohama

Barbora Duží, Naďa Johanisová, Jan Vávra (ed.)

V sedmnácti krátkých kapitolách, napsaných čtivou a srozumitelnou formou, jsou městské zahrádky a zahrádkářské osady přiblíženy ze sociální perspektivy, je diskutována jejich funkce při zásobování potravinami i pozice v územních plánech obcí. Kniha nezapomíná na environmentální rozměry zahrádek a jejich důležitou roli v adaptaci na změnu klimatu, ani na další aktuální témata, která rezonují v současné společnosti. Na knize se podílelo devatenáct autorek a autorů, včetně zástupců Sociologického ústavu AV ČR. Vedle odborníků z akademické sféry zde najdeme i zahrádkářské praktiky a funkcionáře.

2020

Estetika přírody. K historii estetického ocenění krajiny

Karel Stibral

Karel Stibral ve své knize sleduje proměny estetického ocenění přírody v evropské kultuře. Důraz klade na proměnu estetických preferencí od zemědělské, člověkem ovlivněné krajiny, k „divoké“ krajině velehor a lesů. Sleduje také proměny pohledu na přírodu jako krajinu a význam estetického ocenění pro tento typ pohledu, stejně jako vztah umění a zobrazované přírody. Opírá se především o filozofickou estetiku doplněnou o materiály z výtvarného umění a teorie výtvarného umění, cestopisy, přírodní vědy a částečně i beletrii. Pozornost věnuje také ocenění přírody v rámci aktivit, jako je turistika či ochrana přírody.

Časově je práce ukotvena v období od počátku 18. století do romantismu. Toto období je považováno za období nejradikálnějších změn vkusu týkajícího se přírodních scenérií. Tehdy se například hory změnily z doposud nezajímavých, či dokonce šeredných objektů, na turisticky vyhledávaná a vznešená místa. Pro uvedení do kontextu ale kniha obsahuje také kapitoly, které sledují proměny estetického ocenění přírody ve starším období, tedy od antiky po 17. století, a také období od 19. století po současnost. Text je doplněn o kapitolu o přírodovědných výzkumech reflektujících estetické hodnoty krajiny z pozic biologických teorií a metodologie.

Více o titulu

2019

White Book on Policy Recommendations for the Transition to a Low Carbon Economy

MEDEAS

White Book je součástí evropského projektu MEDEAS a slouží jako policy doporučení k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Výstupy projektu MEDEAS mají napomoct evropským lídrům a institucím k dosažení evropských klimatických závazků. 

Projektu se za naši katedru účastní Christian Kimmich, Christian Kerschner, Martin Černý, Patrik Gažo a externí spolupracovník Klaus Hubacek. White Book zahrnuje různorodé strategie od ryze technologických až po socioekonomické aspekty transformace, na kterých se podíleli právě členové naší katedry (kapitoly Social and Behavioural Adaptations, Economic Development, Climate Change Adaptation of the Energy Sector).

Více o titulu Stáhnout v PDF

2018

Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Reprezentativní studie veřejného mínění

Jan Krajhanzl, Tomáš Chabada, Renata Svobodová

Jaký je vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí? Jak Češi přistupují například k ochraně přírody, znečištění ovzduší nebo změně klimatu? A v čem jsou jiní než většina Evropanů?

Odpověď na tyto otázky a mnoho dalších vám nabízí tato kniha. Čtenářům předkládá to nejdůležitější z reprezentativních průzkumů a výzkumů, které se zabývaly postoji a chováním české veřejnosti v environmentální oblasti. Souhrn veřejného mínění v jednotlivých oblastech ochrany přírody a životního prostředí ilustrují infografiky 

Na rozsáhlou rešerši navazuje nový reprezentativní výzkum, který zkoumá vztah Čechů k přírodě a životnímu prostředí a ukazuje, jak jsou v této oblasti rozloženy názory české společnosti. Doplňuje ho studie na aktuální téma, která se zabývá veřejným míněním v oblasti sucha.

Více o titulu stáhnout v pdf

Příroda 2.0? Využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví

Jan Činčera, Michal Medek, Miroslav Lupač

Publikace se zabývá současným fenoménem využívání digitálních médií a technologií, jako jsou chytré telefony, pro posílení zážitku z navštívené přírodní lokality. Představuje probíhající diskuse o vlivu digitálních médií na to, jak návštěvníci přírodu prožívají. Podrobněji se zabývá možnostmi využití digitálních médií v interpretaci kulturního a přírodního dědictví a otázkou účinnosti a kvality tohoto typu interpretace.

Výzkumná část práce popisuje současný stav digitální interpretace přírodního dědictví v České republice. Podrobněji představuje tři vybrané případové studie: naučné stezky Svatojánský okruh a Po stopách Karoliny Světlé a naučný bod Kozákov AR. Analyzuje názory domácích expertů a zástupců návštěvnické veřejnosti na smysl a kvalitu této formy interpretace a navrhuje opatření, která by mohla přispět ke zvýšení její účinnosti

více o titulu stáhnout v pdf

Teologie zvířat

Andrew Linzey

Jestliže je třeba položit si otázku, jak máme jako lidé vykonávat vládu či Bohem darovanou moc nad mimolidskými tvory, nemusíme hledět dál než k Ježíši jako svému morálnímu vzoru – příkladu moci projevené v bezmoci a síly projevené v soucitu. Jestliže je znakem pravého učednictví velkorysá láska, která nás něco stojí, musíme se ptát, jaké máme důvody k tomu, abychom z tohoto náležitého uplatnění křesťanské odpovědnosti vyloučili zvířata. 

Prof. Andrew Linzey, PhD, DD, HonDD (1952) je přední britský teolog, který se zabývá vztahem člověka k mimolidským tvorům a jejich postavením. V současnosti působí jako ředitel Oxfordského centra pro etiku zvířat a zároveň je člen Teologické fakulty na University of Oxford. Napsal a uspořádal více než 20 knih, mezi nimi např. Creatures of the Same God, Animals on Agenda, The Global Guide to Animal Protection Andrew Linzey či Why Animal Suffering Matters.    

U této knihy katedra zajistila autorská práva, překlad a redakční práce.

více o titulu Koupit

2017

Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně

Andrew J. Hoffman

Americký profesor Andrew Hoffman ve své knize ukazuje, že změna klimatu není pouze environmentálním problémem – konflikt, které toto téma vyvolává nejen u americké veřejnosti, z ní činí také problém kulturní. Čtenáři proto nabízí napínavou myšlenkovou cestu k porozumění, kde se u široké veřejnosti bere nejistota, váhavost i odpor k přijetí poznatků klimatické vědy. Vybírá přitom to nejdůležitější ze současného sociologického a psychologického výzkumu a poutavě vysvětluje, jak lidé přizpůsobují svou představu změny klimatu svým hodnotám a kulturnímu zázemí. Autor zároveň čtenáře zasvěcuje do politických souvislostí ochrany klimatu a na závěr nabízí řadu užitečných námětů pro oslovení širší veřejnosti.

Kniha je určena všem, kteří se zajímají o problematiku ochrany životního prostředí. Ocení ji však také ti, kdo sledují proměnu západních společností a s neklidem vnímají jejich rostoucí polarizaci. Útlá kniha čtenáře zaujme svou pestrostí – nabízí vhled do lidských duší, života postmoderní společnosti, důležitých historických okamžiků i aktuálního politického dění. Více o autorovi ZDE.

U této knihy katedra zajistila autorská práva, překlad a redakční práce.

více o titulu Koupit

Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems

Eva Fraňková, Willi Haas, Simron J. Singh (Eds.)

Eight in-depth case studies provide diverse examples of application of social metabolism on local level.

This book delves into diverse local food systems and critically assesses their ecological and societal benefits and trade-offs, their limits and opportunities for improving sustainability of food production, and framework conditions which either hinder or promote their development.

více o titulu obsah

2016

Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti

Hana Librová, Vojtěch Pelikán, Lucie Galčanová, Lukáš Kala

V době, kdy si politici a ekonomové pochvalují rostoucí chuť občanů utrácet, žijí vedle nás lidé, kteří neradi nakupují. Dávají přednost ekologicky příznivému životu v takzvané dobrovolné skromnosti. Jejich dlouhodobému výzkumu a sondě mezi terénními ochránci přírody je věnována nová kniha socioložky a bioložky Hany Librové Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. Kniha je třetím dílem trilogie shrnující výzkum ekologicky příznivých forem životního způsobu. První díl Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti (1994) se snažil odpovědět na otázku, zda na začátku 90. let, v porevoluční době všeobecného stupňování spotřeby, existoval v České republice způsob života, který lze označit jako dobrovolná skromnost. Po deseti letech se autorka do domácností pestrých vrátila s hypotézou, že skromný život obsahuje některé rysy ekologického luxusu.

Recenze a články o knize:
Ekolist.cz (20. 1. 2017): Hana Librová vydala knihu o podobách a motivech skromného života
Sedmá generace (31. 3. 2017), Lubor Kysučan: Věrní a rozumní mezi skepsí a nadějí
Respekt (29. 4. 2017), Katalog ekohříchů, Hana Librová se vrátila k těm, kdo si odepřeli konzum kvůli ochraně přírody

více o titulu koupit knihu

Environmentální výchova z pohledu učitelů

Jan Činčera, Kateřina Jančaříková, Tomáš Matějček, Petra Šimonová, Jan Bartoš, Miroslav Lupač, Lenka Broukalová

Kniha shrnuje výsledky výzkumu, který v roce 2016 proběhl na českých školách. Cílem bylo zjistit, jaké postupy používají uči­telé na druhém stupni pro naplnění jednotlivých cílových oblastí environmentální výchovy. Publikace ukazuje silné i slabé stránky praxe environmentální výchovy v České republice a navrhuje do­poručení pro její další podporu a rozvoj.

Více o titulu stáhnout v pdf

Naučné stezky: zpracování a hodnocení nepřímých interpretačních programů

Michal Medek, Jan Činčera, Jana Gregorová, Kateřina Pořízová, Martina Lisková

Publikace se zaměřuje na formu interpretace přírodního a kulturního dědictví, která je v České republice nejrozšířenější – naučné stezky. Kniha sleduje teoreticky kontext a metodiky environmentální interpretace, stávající metodologické problémy i význam interpretačních programů a upozorňuje na problémy spojené s jejich evaluací. Závěr je věnován návrhům opatření ke zkvalitnění nepřímé intepretace do budoucna.

více o titulu stáhnout v pdf

2015

Sami doma. Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech

Lucie Galčanová, Lukáš Kala, Michaela Kvapilová Bartošová a Barbora Vacková

Kniha Sami doma přibližuje stále rozšířenější zkušenost mladých dospělých s budováním samostatného domova – bez rodičů, partnerů či partnerek nebo dětí. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů se snaží porozumět tomu, jak své zabydlování popisují a prožívají: jako zkušenost dospělosti, budování vlastního místa a vztahů,v kontextu nároků současných podob práce. Vyhýbá se stereotypním představám o mladých nezávislých profesionálech, či zoufalých osamělých singlech a nabízí jiný pohled na lidi, kteří bydlí sami – na „sólisty a sólistky“. Sólistou totiž může být jak sólový hráč, který jedná bez ohledu na zájmy celku, ale také ten, kdo stojí před orchestrem a svou pílí, uměním a profesionalitou podporuje výkon všech ostatních. Kniha proto vypráví řadu osobních příběhů – přes její akademickou povahu přístupně ukazuje, jaké podoby nový fenomén jednočlenných domácností v současné době nabývá a co znamená pro samotné sólisty a sólistky.

Více o titulu Obsah English summary

Organická modernita. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918-1968)

Jan Dostalík

Kniha odkrývá vývoj ekologicky šetrných přístupů v československém prostorovém plánování. Text sleduje počátky moderního urbani­smu, pokračuje proměnami „zelených“ přístupů v krizových le­tech, za druhé světové války i v budovatelském období a končí v pestrých 60. letech. Kniha ukazuje, že ekologicky šetrné tenden­ce v urbanismu a územním plánování mají řadu podob a hlubokou tradici.

více o titulu obsah

Jak učit environmentální právo. Zábavnější výuka v několika jednoduchých krocích

Vendula Zahumenská

Publikace je určena vysokoškolským pedagogům, kteří se věnují výuce práva životního prostředí. Autorka se věnuje osmým rokem výuce environmentálního práva na Fakultě sociálních studií MU a svoje dosavadní zkušenosti s dovednostní výukou shrnula do jednoduchých návrhů, jak pojmout výuku jinak, prakticky a především zábavně pro studenty i vyučujícího. V publikaci najdete tipy, jak studentům přiblížit např. právo shromažďovací, právo na informace nebo územní plánování. U každé lekce jsou uvedeny pomůcky, které budete potřebovat, přesný popis toho, jak lekci vést a vypracovaná správní rozhodnutí, která budete potřebovat. Ačkoli je publikace určena pro studenty mimo právnické fakulty, s drobnými úpravami ji lze použít i pro studenty práv.

více o knize stáhnout v pdf

Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka

Eva Fraňková

Kniha představuje koncept ekonomické lokalizace, tedy záměrné podpory produkce a spotřeby v menším než globálním a přednostně komunitním měřítku. Prozkoumává myšlenky a argumenty zastán­ců lokalizace, kriticky je diskutuje a přináší příklady z lokalizační praxe rozvíjející se v České republice. Kniha je pozvánkou nejen k přemýšlení, ale také k vlastní iniciativě v místě, ve kterém žijeme.

více o knize stáhnout v pdf

Kapitoly z environmentální estetiky: Současná kulturní dimenze krajiny a přírody

Barbora Bakošová, Kateřina Pařízková, Karel Stibral

Tato publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s hlavními myšlenkami environmentální estetiky, směru, jenž v druhé polovině 20. století obrátil pozornost estetické teorie k přírodě a jiným typům prostředí. Zaměřuje se na na vymezení estetiky přírody vůči do té doby převažující estetice umění. Dále představí a kriticky zhodnotí dva hlavní proudy environmentální estetiky – kognitivistický a nekognitivistický. Rovněž řeší otázku, co to vlastně environment je, jakým způsobem ho oceňovat a v čem ono estetické oceňování nebo estetická zkušenost vlastně spočívá. V apendixu uvádí estetické koncepce soudobých přírodovědců a některá z témat environmentální estetiky v kontextu hodnocení krajinného rázu v České republice.

více o knize stáhnout v pdf

2014

Venkov a krajina. Evropská krajina mezi venkovem a městem, mezi antikou a novověkem

Petr Jelínek, Lubor Kysučan

Publikace se zabývá problematikou krajiny z hlediska její struk­tury (divočina, přírodě blízká krajina, zemědělská krajina, člově­kem narušená krajina) a vývoje. Zvláštní pozornost věnuje rizikům ohrožujícím ekologickou stabilitu a rozmanitost krajiny. Diskuto­ván je vztah venkovské a městské krajiny z hlediska ekono­mického a sociálního vývoje a migrace mezi městem a venkovem jako faktoru podmiňující proměny krajiny.

více o knize stáhnout v pdf

Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly

Zbyněk Ulčák

Text pojednává o zemědělských aktivitách člověka v krajině, které posuzuje z hlediska konceptu trvale udržitelného rozvoje. Jsou studovány možné významy pojmu „udržitelné hospodaření“ hlavně na příkladu vzniku a vývoje současného zemědělství průmyslového charakteru v rozvinutých zemích.

více o knize stáhnout v pdf

Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly

Naďa Johanisová

Studie v první části shrnuje kritické pohledy na ekonomii střední­ho proudu. Další kapitola se soustředí na nový obor, ekologickou ekonomii, a jeho snahy o sebedefinici ve vztahu ke středoproudé, resp. environmentální ekonomii. Poslední část rozebírá otázku ko­munitní správy přírodních zdrojů z pohledu ekologické ekonomie, diskutuje koncept „commons“ a polemizuje s Hardinovou tezí tra­gédie občiny.

více o knize stáhnout v pdf

Dotační politiky EU. Jak napsat dobrou projektovou žádost

Petr Machálek, Martin Černý, Dominika Grohmann

Cílem publikace Dotační politiky EU. Jak napsat dobrou projektovou žádost je usnadnit schopnost orientace v oblasti finančních mechanismů Evropské unie, konkrétně evropských dotačních programů a strukturálních fondů. Publikace se věnuje roli, historii a kontextu jejich vzniku a dává přehled, jaké typy dotačních programů v současnosti existují a proč, dále minulosti i aktuálnímu stavu v České republice a výhledu do dalšího rozpočtového období 2014+. Závěr knihy se zabývá tím, jak efektivně vyhledávat vhodné evropské zdroje pro různé typy projektů tomu, jak sepsat kvalitní projektové žádosti.

více o knize stáhnout v pdf

Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí

Jan Krajhanzl

Cílem monografie je vyhledat, utřídit, definovat a doplnit termíny, jejichž prostřednictvím je možné pojmenovat hlavní rozdíly mezi lidmi v jejich vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Výsledkem je zastřešující autorský koncept charakteristiky vztahu k přírodě a životnímu prostředí, který vystihuje osobitost vztahu jedince v pěti dimenzích: potřeba kontaktu s přírodou, adaptace na přírodní podmínky, estetický postoj k přírodě, etický postoj k přírodě a environmentální vědomí. Monografie popisuje tvorbu autorského konceptu, představuje pět základních charakteristik vztahu k přírodě a životnímu prostředí a v závěru srovnává charakteristiky vztahu k přírodě a životnímu prostředí s jinými termíny používanými při studiu této problematiky.

více o knize obsah

Právo a environmentální problémy

Vendula Zahumenská

Publikace Právo a environmentální problémy se věnuje obecným otázkám práva životního prostředí. Zaměřuje se především na otázky související s účastí veřejnosti při ochraně přírody a krajiny, neopomíjí však ani ostatní problémy. V jednotlivých kapitolách čtenář najde nejen stávající právní úpravu týkající se stavebního práva, práva shromažďovacího či sdružovacího nebo posuzování vlivů na životní prostředí, ale také mnoho odkazů na významná rozhodnutí českých soudů, zejm. Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Teoretickou rovinu publikace tak osvěžuje pohled do praxe, který ukazuje, že ochrana životního prostředí může mít mnoho podob.

více o knize stáhnout v pdf

Ekonomičtí disidenti: Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení

Naďa Johanisová

Tato čtivě a populárně psaná kniha představila 24 světových a českých osobností, které měly a mají odvahu jít proti hlavnímu proudu ekonomického myšlení své doby. Bohužel, ekonomie středního proudu přínos většiny z nich nedocenila, a mnohdy jsou jejich myšlenky oprašovány až dnes v souvislosti se světovou krizí, kdy řada letitých „pravd“ ekonomie najednou selhala. Seznamte se se zajímavými životní-mi osudy i ekonomickým uvažováním takových osobností, jako byli Máhatmá Gándhí, Karel Marx, Ladislav Feierabend, John Ruskin, Ivan Illich a další. Jednotlivé kapitoly obsahují životní příběh i shrnutí nejzajímavějších myšlenek a publikací každého vybraného ekonomického "disidenta" či "disidentky". Text je doplněn ilustracemi, poznámkovým aparátem a diagramem shrnujícím hlavní vazby mezi jednotlivými autory.

více o titulu koupit knihu

Environmentální výchova. Cesty a křižovatky

Jan Činčera

Publikace shrnuje nejdůležitější proudy environmentální výchovy. V úvodní části kategorizuje jednotlivé přístupy podle významu, který asociují s pojmem „životní prostředí“. V další části jsou přiblíženy a diskutovány směry, které kladou důraz na poznávání, formování vztahu a pomoc přírodě, jako je vzdělávání o přírodě, badatelsky orientovaná výuka, výchova k ochraně přírody a další. Následující část se soustředí na proudy zaměřující se na „místo“, jako je místně zakotvené učení a interpretace. Třetí část představuje široké spektrum proudů, které spojují životní prostředí s problémy a konflikty, jako je například model pro výzkum a řešení konfliktů. Poslední kapitola se věnuje alternativnějším proudům, prosazujícím hlubší transformaci osobnosti studentů, či školního prostředí, jako je například ekopedagogika či vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

více o knize stáhnout v pdf

2013

Environmentální výchova: efektivní strategie

Jan Činčera

V první části studie popisuje EVVO jako výchovně-vzdělávací proces rozvíjející kompetence pro odpovědné environmentální chování, s cílem zlepšit stav životního prostředí či zmírnit jeho degradaci. Ve druhé identifikuje tři základní typy nástrojů, které se používají pro dosažení jejích cílů: programy, informační služby a podpůrné  materiály. Zkoumá teorii programu jako rozvahu o kauzálních vztazích mezi cíli a aktivitami, stanovení optimální sekvence aktivit a vstupní analýzu potřeb a možností skupiny. Vymezuje jednotlivé cílové oblasti environmentální výchovy, které propojuje s mezinárodním diskursem, diskutuje pravděpodobnou vstupní úroveň kompetencí jednotlivých cílových skupin a na základě vybraných zahraničních či domácích evaluačních studií pak charakterizuje obecné strategie vhodné pro dosažení uvedených cílů.

více o knize stáhnout v pdf

Všechny publikacePočet publikací: 10

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info